Jeff  BISBEE  GALLERY

Click on photo to enlarge. Previous Serie   Next Serie       
Pinus reflexa
1
Pinus reflexa
1
Pinus reflexa
- Trees
Pinus reflexa (left) and Pinus ponderosa brachyptera.
Mount Lemmon.
Arizona
2
Pinus reflexa
2
Pinus reflexa
- Tree
Chiricahua Mountains, Southeastern Arizona.
Arizona
3
Pinus reflexa
3
Pinus reflexa
- Cones and foliage
Chiricahua Mountains.
Arizona
4
Pinus reflexa
4
Pinus reflexa
- Cone and foliage
Chiricahua Mountains.
Arizona
5
Pinus reflexa
5
Pinus reflexa
- Cones
Variations of cones from Mount Lemmon.
Arizona

Photos : © Jeff Bisbee Previous Serie   Next Serie       

21 November 2002 - 13 January 2003
        Home